HUYỆN - THỊ XÃ

Home

1. Hệ thống thư điện tử tỉnh Đăk Nông là thành phần trong hệ thống thông tin tỉnh Đăk Nông, là phần mềm ứng dụng dùng chung để các cơ quan, tổ chức và CBCCVC sử dụng trao đổi thông tin dưới dạng thư điện tử thông qua mạng Internet tại địa chỉ http://mail.daknong.gov.vn phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Hệ thống thư điện tử tỉnh Đăk Nông được cài đặt trên hệ thống máy chủ của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đăk Nông được đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Hệ thống thư điện tử tỉnh Đăk Nông được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đăk Nông. Người sử dụng có thể đăng nhập từ banner trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc đăng nhập trực tiếp từ địa chỉ http://mail.daknong.gov.vn.

4. Hoạt động của hệ thống thư điện tử đảm bảo tuân thủ theo Luật Công nghệ thông tin và Luật Giao dịch điện tử.

5. Việc trao đổi, gửi, nhận các thông tin mật, các thông tin được quy định không trao đổi bằng thư điện tử phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nướccác quy định khác về quản lý thông tin trên Internet.

6. Các thông tin tài khoản thư điện tử, mật khẩu và các thông tin trao đổi hợp pháp của các cơ quan, cá nhân thông qua hệ thống thư điện tử được đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật.

7. Địa chỉ hộp thư điện tử của các cơ quan, đơn vị và CBCCVC được công khai trên Cổng thông tin điện tử để thuận tiện cho việc trao đổi, thông tin liên lạc trong công việc và tiếp nhận, trả lời công dân.

8. Địa chỉ thư điện tử trong hệ thống thư điện tử tỉnh Đăk Nông là duy nhất không được trùng lặp.